Regulamin Korzystania Z Serwisu | Codium

Regulamin

Niniejszy Regulamin na podst. art. 8. ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. określa warunki korzystania z serwisu internetowego codium.pl, zwanego dalej ,,Portalem”.

§1. Postanowienia wstępne

 1. Portal funkcjonuje na podstawie zasad poniższego Regulaminu.
 2. Właścicielem Portalu jest Krzysztof Kurek, prowadzący działalność Codium Krzysztof Kurek z siedzibą na ul. Piaskowej 4a, 62-500 Konin, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 6653015553, zwany dalej jako ,,Codium” w dalszej części Regulaminu.
 3. Portal prezentuje usługi programistyczne świadczone drogą elektroniczną przez Codium, zwane dalej ,,Usługami”.
 4. Aby korzystać z Portalu, wymagany jest dostęp do Internetu oraz przeglądarki internetowej.

§2. Warunki świadczenia usług

2.1 Przyjęcie zamówienia

 1. Osoba korzystająca z Portalu, zwana dalej ,,Użytkownikiem”, może złożyć zamówienie poprzez formularz elektroniczny udostępniony na Portalu, bądź dzwoniąc pod numer telefonu +48 789 049 177 lub pisząc pod adres office@codium.studio.
 2. W następstwie Codium przygotuje umowę i szczegółowo przedstawi Użytkownikowi warunki realizacji zamówienia.
 3. Umowa zostaje zawarta, gdy Codium wraz z Użytkownikiem, zwani dalej ,,Stronami” jednomyślnie wyrażą chęć współpracy za pomocą umowy zatwierdzonej podpisem elektronicznym lub ręcznym.
 4. Gdy umowa zostaje zawarta, Codium przyjmuje zlecenie do realizacji i zobowiązuje się wykonać usługę według warunków zawartych w umowie.
 5. Po zrealizowaniu usługi Użytkowników jest zobowiązany do opłacenia należności według prawidłowo wystawionej faktury VAT.

2.2 Rozwiązanie umowy

 • Codium może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, gdy Użytkownik naruszył warunki umowy lub nie podejmuje się współpracy z Codium, uniemożliwiając prawidłową realizację Umowy według ustalonych warunków.
 • Gdy Użytkownik rozwiąże umowę w sposób niezgodny z warunkami ustalonymi w umowie, jest zobowiązany do uiszczenia zapłaty na rzecz Codium w wysokości, która pokryje koszty poniesione przez Codium w związku z realizacją umowy.
 • Ze względu na indywidualny charakter zamówienia, Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

§3 Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamację wobec Codium za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc pod adres office@codium.studio.
 2. Reklamacja musi uwzględniać imię i nazwisko Użytkownika, a także powód reklamacji wraz z żądaniem reklamacyjnym wobec Codium.
 3. Codium zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 10 dni roboczych od momentu otrzymania reklamacji.

§4 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Codium, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem office@codium.studio
 2. Zgodnie z rozporządzeniem z dn. 27.04.2016 r o ochronie danych osobowych (RODO), Codium zamieściło zasady przetwarzania danych osobowych w Polityce Prywatności.

§5 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Gdy pojawią się rozbieżności między regulaminem, a umową zawartą między Stronami, pierwszeństwo ma umowa.
 3. Codium zastrzega sobie prawo do aktualizacji Regulaminu. Aktualizacja nie wpływa na moc prawną stosunków zawartych przed powstałą zmianą.
 4. Strony zobowiązują się do poszanowania interesów drugiej strony i dbania o dobre imię kontrahenta, a także wyrażają zgodę na wzajemną promocję poprzez możliwość zamieszczenia znaku towarowego na Portalu.
 5. Spory wynikłe z postanowień niniejszego Regulaminu będą rozstrzygnięte przez sąd właściwy dla Codium.